Innovaatiopedagogiikka

Innovaatiopedagogiikka on yksilöiden ja ryhmien innovaatiokompetenssien kehittymiseen tähtäävä oppimisote, joka määrittelee uudella tavalla kuinka tietoa omaksutaan, tuotetaan ja käytetään siten, että saadaan aikaan innovaatioita.​

Innovaatiopedagogiikka perustuu kokeilulle, tiedon ja osaamisen jakamiselle sekä erilaisten näkökulmien yhdistämiselle.

Toiminnalla tähdätään opiskelijoiden innovaatiovalmiuksien luomiseen yhdistämällä opetusta, tutkimus- ja kehitystyötä sekä yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa.

Tavoitteena on tuottaa ammattitaitoa, joka mahdollistaa työelämän innovaatioprosesseihin osallistumisen.

Innovaatiopedagogiikan kulmakivet

Innovaatiopedagogiikan kulmakivillä viitataan niihin työkaluihin ja keinoihin, joilla innovaatiopedagogiikkaa toteutetaan käytännössä.

Innovaatiopedagogiikan kulmakivien perustana ovat työelämälähtöisyys ja -yhteistyö, kansainvälisyys, yrittäjyys ja systeeminen ajattelu.

Innovaatiopedagogiikan onnistunut toteutus edellyttää oppimisen kulmakiviä.

Lue lisää

Innovaatiokompetenssit

Tulevaisuuden työntekijät tarvitsevat oman alakohtaisen osaamisen lisäksi kaikilla aloilla tarvittavia innovaatiokompetensseja – kykyä osallistua erilaisiin innovaatioprosesseihin.

Työelämässä tarvitaan niin yksilö-, yhteisö- kuin verkostotason osaamista.

Yksilöltä odotetaan luovuutta ja aloitteellisuutta, mutta myös kriittistä ajattelua sekä kykyä toimia tiimeissä ja verkostoissa.

Innovaatiopedagogiikalla kehitetään opiskelijoiden innovaatiokompetensseja alakohtaisen osaamisen lisäksi.

 

Innovaatiokompetenssien arviointi

FINCODA-projektissa eurooppalaiset yritykset ja korkeakoulut kehittivät yhteistyönä arviointityökalun innovaatiokompetenssien mittaamiseen.

Innopeda-OPS

Opetussuunnitelma on keskeinen työkalu oppimisen tavoitteiden ohjaamisessa ja saavuttamisessa.

Perinteisessä opetussuunnitelmatyössä lähdetään laista ja asetuksista, ja annetaan näiden pohjalta ohjeita ja linjauksia oppimisen ja opetuksen suunnittelutyöhön. Innovaatiopedagogiikan mukaisesti tätä ajattelua on kehitetty niin, että suunnittelu on yhteisöllistä, innostavaa ja kannustavaa ja lähtee liikkeelle innovaatiopedagogiikan kulmakivistä, toki lakia ja asetuksia noudattaen.

Viitekehys

Työskentelyn viitekehys on Innopeda®-OPS, joka on kuvattu miellekartan avulla.

Miellekartan pääpolut koostuvat innovaatiopedagogiikan kulmakivistä. Niiden alta avautuvat linkit, joissa on lyhyesti ja selkokielisesti kuvattu, miten kyseinen aihe voidaan toteuttaa ja annettu myös käytännön vinkkejä toteutukseen.

Kulmakiven poluista aukeaa uusia polkuja, joissa aiheen teemoista löytyy lisää ajatuksia oppimisen suunnitteluun ja toteutukseen.

Oppimissuunnitelman keskeinen ajatus on joustavuus. Joustava oppimissuunnitelma ennakoi ja reagoi toimintaympäristön ja maailman muutoksiin, ja mahdollistaa opiskelijalle erilaisia oppimispolkuja ja valintoja.