Innovaatiopedagogiikan
kulmakivet

Työelämälähtöisyys

Työelämälähtöisyydellä ammattikorkeakoulussa tarkoitetaan koulutuksen ja työelämän yhteistyöhön perustuvia, eri tavoin toteutettuja toimintatapoja, joilla parannetaan valmistuvien opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia ja varmistetaan, että koulutus vastaa työelämän vaatimuksia.

Työelämäläheisyydessä painotetaan myös, että koulutuksen tehtävänä on myös arvioida ja jopa kyseenalaistaa työelämän toimintamalleja ja kehittää ja uudistaa niitä aktiivisesti.

 


 

Monialaisuus

Innovaatiot syntyvät usein erilaisten osaamisalueiden yhtymäkohdissa.

Verkostoissa tehtävät kehittämisprojektit tukevat innovaatioiden syntyä sekä kehittävät toimijoiden innovaatiovalmiuksia ja kykyä toimia monialaisissa työyhteisöissä.

 


 

Innovatiiviset oppimis- ja opetusmenetelmät

Käytetyt oppimis- ja opetusmenetelmät ovat opiskelijaa aktivoivia ja pyrkivät kehittämään opiskelijoiden innovaatiokompetensseja.

Esimerkiksi pajatyöskentelymenetelmiin sisältyvät mm. aidot toimeksiannot, työskentely monialaisissa ryhmissä ja monipuoliset arviointimenetelmät.

 


 

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Opetukseen nivotaan soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä, jota tehdään alueellisissa osaamis- ja innovaatioverkostoissa.

Se tarjoaa opintoihin aitoja projekteja, kehittämistehtäviä sekä oppimisympäristöjä ja tuottaa uutta soveltavaa tutkimustietoa.

 


 

Joustavat oppimissuunnitelmat

Joustavat oppimissuunnitelmat kehitetään ja suunnitellaan avoimessa ja verkostomaisessa ympäristössä, jotta ympäröivän yhteiskunnan kehittämispaineet havaitaan, niihin voidaan nopeastikin reagoida ja niitä voidaan myös ennakoida.

Joustavuus oppimissuunnitelmissa tarkoittaa opiskelijoille mahdollisuuksia yksilöllisiin oppimispolkuihin ja valinnanmahdollisuuksia oman urakehityksen tarpeisiin.

 


 

Yrittäjyys ja palvelutoiminta

Yrittäjyyttä ja palvelutoimintaa edistetään opetuksessa alueen työelämän tarpeiden mukaisesti.

Opiskelu innovaatiopedagogiikan mukaisesti kehittää yrittäjämäistä asennetta ja ajattelua.

 


 

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikan mukainen opiskelu ja oppimisympäristöt ovat luonteeltaan kansainvälisiä.

Opiskelijoita kannustetaan kansainväliseen liikkuvuuteen.

 


 

Monipuolinen ja kehittävä arviointi

Arviointi kohdistuu opiskelijan osaamiseen, kompetensseihin ja suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arviointi on monipuolista, eikä kohdistu  vain oppimistuloksiin.

Laadukas arviointi tähtää siihen, että opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan ja tietää miten kehittää sitä.

 


 

Uudistuva opettajuus ja uudistuva opiskelukyky

Opettajuus uudistuu kohti valmentamista ja ohjaamista siten, että oppimisen edistäminen on yhä opettajan työn ydin.

Opiskelijalta edellytetään aktiivista ja osallistuvaa otetta ja vastuunottoa omista opinnoistaan.