Innovaatiopedagogiikan
kulmakivet


Innovaatiopedagogiikan onnistunut toteutus edellyttää oppimisen kulmakiviä.

 


Innovaatiopedagogiikan kulmakivien perustana ovat työelämälähtöisyys ja -yhteistyö, kansainvälisyys, yrittäjyys ja systeeminen ajattelu.

 

Työelämälähtöisyys ja -yhteistyö

Innovaatiopedagogiikan mukainen oppiminen perustuu työelämälähtöisyyteen ja -yhteistyöhön, joilla kehitetään opiskelijan työelämävalmiuksia, varmistetaan oppimisen vastaavuus työelämän tarpeisiin, sekä arvioidaan, kehitetään ja uudistetaan työelämän käytänteitä.


Kansainvälisyys

Kansainvälisyys ja globalisaatio edellyttävät globaalia näkökulmaa kaikilla ammattialoilla. Kestävä tulevaisuus voidaan saavuttaa vain kansainvälisyyden huomioivan ajattelutavan avulla.

 


Lataa ilmainen julkaisu
Innovaatiopedagogiikka korkeakouluopetuksessa
– käytännön esimerkkejä

 

Yrittäjyys

Käytetyt oppimis- ja opetusmenetelmät ovat opiskelijaa aktivoivia ja pyrkivät kehittämään opiskelijoiden innovaatiokompetensseja.

Esimerkiksi pajatyöskentelymenetelmiin sisältyvät mm. aidot toimeksiannot, työskentely monialaisissa ryhmissä ja monipuoliset arviointimenetelmät.


Systeeminen ajattelu

Innovaatiopedagogiikka edellyttää systeemistä ajattelua, jotta osataan arvioida toimintojen seurauksia ja vaikutuksia muihin toimintoihin.

Lisäksi, yhteistyö ja osallistaminen ovat innovaatiopedagogiikan ydintä kaikessa sen toteutuksessa. Innovaatioita luodaan vain harvoin yksin, vaan ne syntyvät erilaisia osaamisia ja kyvykkyyksiä omaavien ihmisten yhteistyönä.

Oppimisen kulmakivet
Opintoihin integroitu soveltava TKI-toiminta

antaa opiskelijalle mahdollisuuksia työskennellä aitojen, työelämälähtöisten toimeksiantojen ja projektien parissa ja näin kehittää omia innovaatiokompetenssejaan.

 


 

Joustava OPS

mahdollistaa opiskelijalle vaihtoehtoisia ja yksilöllisiä oppimispolkuja.

Joustava oppimissuunnitelman ansiosta muuttuvan maailman ja työelämän kehitystarpeisiin voidaan nopeasti reagoida.

 


 

Monialaisuus

mahdollistaa yhteistoiminnallisen oppimisen sekä erilaisten osaamisten ja näkökulmien huomioimisen  yhteisessä työskentelyssä. Uutta ja innovatiivista voi syntyä erilaisten ajattelutapojen kohdatessa ja pyrkiessä yhteisiin tavoitteisiin.

 


 

Aktivoivat oppimis- ja opetusmenetelmät

ovat monipuolisia ja opiskelijaa aktivoivia, jotta innovaatiokompetenssit voivat kehittyä.

Monipuolinen ja kehittävä arviointi

kehittää opiskelijan reflektiotaitoja. Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan, hän tietää mitä osaa ja miten kehittää itseään.

 

Uudistuva opettajuus ja uudistuva opiskelu

Uudistava opettajuus tukee, rohkaisee ja ohjaa opiskelijaa edistämään oppimistaan. Opiskelijat kehittävät omia oppimistaitojaan omatakseen aktiivisen ja vastuullisen roolin omalla oppimispolullaan.